ตัวอย่างบทความแปลไทย-อังกฤษ 2

 

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่อ อำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
เขื่อนศรีนครินทร์ก่อกำเนิดขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี แต่ละปีจะมีนักทัศนาจรหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชมอย่างมากมาย นับเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า
เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุมากเป็นอันดับหนึ่งคือ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร โรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 1-3 กำลังผลิต เครื่องละ 120,000 กิโลวัตต์ เครื่องที่ 4-5 เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบสูบกลับ กำลังผลิต เครื่องละ 180,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 720,000 กิโลวัตต์ งานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ เริ่มเมื่อปี 2516 แล้วเสร็จในปี 2523 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทร์ มาขนานนามเขื่อน และเสด็จ พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2524

——————————————————————————————————-


Srinakarin Dam

Srinakarin Dam (formally known as Chao Nen Dam) is the first multi-purpose dam of the Mae Klong River Basin Development Project.  It was built on the Kwae Yai River at the area of Baan Chao Nen, Tha Kradarn Sub-district, Srisawat District, Kanchanaburi Proivnce.  It is the 8th dam (of  17 dams) which was built by the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), to be beneficial in various areas as well as helping develop living conditions of the people, including being promoted to be a beautiful tourist attraction.  
The Srinakarin Dam is constructed to be useful for the people’s living conditions and the nation’s development.  At present, it becomes one of the important tourist attractions and recreational places of Kanchanaburi Province.  Every year, there are a great number of tourists pouring in to visit the dam.  It is regarded as one of Thailand’s reputed and prominent places.

Characteristics of the dam and power plant
The dam is Thailand’s largest clay-core and rock-fill dam.  Its height measuring from the groundwork is 140 meters.  The dam ridge is 610 meters long, 15 meters wide.  The total reservoir area is 419 square kilometers.  The capacity is of 17,745 million cubic meters (the biggest in Thailand?).  The power plant is a building of reinforced concrete in which five power generators were installed.  The generator no. 1-3 has production capacity of 120,000 kilowatts each.  The generator no. 4-5 is pump-back system generator, with production capacity of 180,000 kilowatts each.  The total production capacity is 720,000 kilowatts.  The dam construction was started in 1973 and finished in 1980.  His Majesty King Bhumibol had granted the name of Her Royal Highness Princess Srinakarin to be used as the dam’s name.  He was also accompanied by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, to grace the opening of the dam on 15 June 1981.